O nás

Stručná charakteristika školy

Naše škola je jednou z pěti základních škol města Havlíčkův Brod.

Budova je panelového typu a tvoří ji areál skládající se ze tří pavilónů – vzdělávacího, stravovacího a z tělocvičen. Ke škole patří i dětské hřiště a plochy v areálu školy, které žáci využívají k výukovým i odpočinkovým aktivitám.

Škola byla vystavěna v sídlištním komplexu v okrajové části města. První školní rok zde začal 1. 9. 1990. Od 1. 7. 2001 se stala příspěvkovou organizací, jejíž vymezení úkolů je uvedeno ve Zřizovací listině. Škola sdružuje základní školu, školní družinu, školní klub a školní jídelnu. Ve školním roce 2010/2011 byla poprvé otevřena přípravná třída.

Školní jídelna zabezpečuje zdravou výživu žáků dle platných norem a předpisů. V rámci projektu „Ovoce do škol“ odebíráme pro všechny žáky dotované školní mléko a ovoce.

Školní družina a školní klub zajišťují volnočasové aktivity dětí v ranních i odpoledních hodinách.

Velmi intenzivně spolupracujeme se zákonnými zástupci našich žáků. Poskytujeme jim základní a objektivní informace o dění ve škole, o studijních výsledcích dětí je informujeme prostřednictvím žákovských knížek. Snažíme se intenzivně rozvíjet oboustrannou komunikaci. Pro rodiče také připravujeme různé kulturní programy, využíváme jejich pomoci a účasti při organizování projektového vyučování, zejména při letních a zimních pobytech v přírodě. O činnosti školy podrobně informujeme rodiče i veřejnost na našich pravidelně aktualizovaných webových stránkách.

Naše škola také v rámci doplňkové činnosti nabízí např. pronájem učeben, chodeb, vaření jídel pro cizí strávníky, Hudební klub, kroužek florbalu a další sportovní služby.

Třídy a učebny jsou vybaveny moderním účelovým nábytkem a kvalitními učebními pomůckami. Ve všech učebnách 1. stupně jsou zřízeny odpočinkové zóny, které jsou vybaveny koberci. Na chodbách jsou umístěny stoly na stolní tenis, ribstole se žíněnkami a další zařízení pro relaxační činnost žáků o přestávkách. V odpoledních hodinách využívá naše tělocvičny SZUŠ (balet) a další spolky k provozování sportovních aktivit dětí i dospělých. Vybavenost tělocvičen je na dobré úrovni – nářadí, zrcadlová stěna, ozvučení apod.  Školní družina a klub nabízí žákům také činnost v různých zájmových kroužcích, využíváme například oblíbenou keramickou dílnu s pecí a hrnčířským kruhem.

V budově školy je umístěna i pobočka Krajské knihovny Vysočiny, Soukromá základní umělecká škola a od 1. 9. 2011 také pracoviště Mateřské školy Korálky.

Naším cílem je zaměřit se na kvalitu řízení, mezilidské vztahy a celkové kulturní prostředí školy. To je dáno především vztahy mezi učiteli a žáky, mezi učiteli a rodiči, učiteli a ostatními zaměstnanci školy, vztahy mezi vedením školy a pedagogickým sborem a v neposlední řadě mezi žáky samotnými. Ve škole pracuje Žákovská samospráva, ve které se zástupci žáků 5. – 9. ročníku učí argumentovat a prosazovat zájmy jedince a kolektivu.

Název našeho školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání je „Škola dílnou lidskosti“. Ve výchovně-vzdělávací práci naši pedagogové volí efektivní metody a formy výuky. Do ŠVP byly rovněž zapracovány nové důležité součásti vzdělávání: multikulturní výchova, enviromentální výchova, etická výchova, filmová a audiovizuální výchova, taneční a pohybová výchova, výchova ke zdravému životnímu stylu, práce s informacemi. Klademe také velký důraz na výběr a zavádění nových preventivních metod z hlediska výskytu sociálně patologických jevů, jako je například šikana apod. Na škole pracuje Výchovná komise, která řeší výchovné problémy, případně výskyt sociálně patologických jevů.

Základ naší výchovně-vzdělávací práce tvoří tři pilíře vzdělávání: Multimédia, Jazyky a Pohyb.

Multimédia

Informační technologie jsou začleněny do celého školního vzdělávacího programu. Žáci se s nimi seznamují již od 1. ročníku. Výuka předmětu Informatika probíhá v 5., 6., 7., a 9. ročníku. Na druhém stupni jsou tyto dovednosti ještě posíleny v rámci volitelných předmětů: v 6. – 9. ročníku se vyučují volitelné předměty Multimediální výchova a Technika administrativy, kde se žáci učí techniku psaní deseti prsty v programu Mount Blue.

Naše škola má dostatečné množství potřebného technického vybavení. Využíváme různé počítačové programy, interaktivní tabule, dataprojektory a tablety.

Od roku 2020 je otevřeno nově vybudované Přírodovědné centrum a planetárium, které je využíváno nejen žáky naší školy, ale i ostatními školami a veřejností. Ke vzdělávacím aktivitám  slouží i střešní prostory s multifunkční učebnou s 2D a 3D projekcí, planetáriem, zahrada se skleníkem, meteostanice a observatoř s mobilním dalekohledem. Nově je také zrekonstruovaná učebna fyziky, laboratoř chemie a fyziky a počítačová učebna.

Škola je vybavena výtahem pro bezbariérový přístup, novým zasíťováním wifi sítí a řadou moderních pomůcek na výuku, včetně počítačů a tabletů.

Jazyky

V první třídě  se žáci učí číst zpravidla genetickou metodou čtení. Dle potřeby je žákům poskytována logopedická péče. Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami je věnována individuální péče.

Anglický jazyk se vyučuje v 1. a 2. třídě s jednohodinovou dotací, od 3. do 9. třídy s tříhodinovou dotací týdně. Od 7. ročníku je pak povinná výuka dalšího cizího jazyka na 2. stupni základní školy. V nabídce naší školy je německý jazyk.

Pohyb

Pohybové aktivity jsou realizovány ve výuce předmětu Tělesná výchova s dvouhodinovou dotací týdně. V 6. ročníku je výuka rozšířena o třetí hodinu zaměřenou na zdravotní tělesnou výchovu. V blízkosti školy se nachází plavecký bazén a zimní stadion, které využíváme pro výuku plavání a bruslení. Pro odpočinkovou činnost ŠD a odbornou výuku některých předmětů je rovněž využíváno okolí školy i nedaleký městský park Budoucnost. Kromě TV jsou pak pohybové aktivity, především uvolňovací a relaxační cviky, zařazovány do běžné výuky a do činností ve ŠD a ŠK. Odpočinková činnost žáků je zabezpečena dostatečným pohybem na chodbách během přestávek. Za příznivého počasí mohou žáci také trávit volné chvíle před budovou školy nebo na pochozí zahradě na střeše školy.

Hodiny TV jsou doplněny o plavecký výcvik žáků 3. a 4. ročníku a o předplavecké kurzy pro žáky PT, 1. a 2. ročníku.

V rámci zimních pobytů v přírodě se realizuje výuka lyžování a jízdy na snowboardu. Kabinet TV je vybaven sjezdovými a běžeckými lyžemi a snowboardy, které se nejvíce využívají na zimních pobytech v přírodě.

Další pohybové aktivity jsou žákům nabízeny v rámci zájmových kroužků.

Pohyb je především spojen se zdravým životním stylem, který je také obsažen ve výstupech předmětu Výchova ke zdraví.

V rámci Dopravní výchovy, která je zařazena do výchovně-vzdělávacího procesu na 1. a 2. stupni ZŠ, žáci získávají vědomosti, dovednosti a návyky v oblasti bezpečného a ohleduplného chování v silničním provozu, odpovědnosti za své zdraví a bezpečnost i zdraví jiných. Pro výuku dopravní výchovy využíváme vybavenost kabinetu dopravní výchovy: kola, ochranné přilby, překážkovou dráhu a dopravní značky.