Přijímání do 1. ročníku

Informace pro rodiče k zápisu dětí do tříd 1. ročníků ZŠ pro školní rok 2021/2022

S ohledem na mimořádná opatření vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 proběhnou zápisy k povinné školní docházce v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů.

Zápis se uskuteční
od středy 7. 4. 2021 do středy 14. 4. 2021 do 17.00 hodin, a to bez osobní přítomnosti dětí ve škole. 

Podání žádostí o přijetí k povinné školní docházce, případně podání žádostí o odklad školní docházky, bude probíhat rovněž bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole.

Postup pro podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce či pro podání žádosti o odklad školní docházky ZDE.

Zápis do ZŠ je povinný pro všechny děti, které do konce srpna 2021 dovrší věku šesti let. Zápisu se dále mohou účastnit také duševně a tělesně vyspělé děti, které dosáhnou šesti let v období od září 2021 do června 2022. Podmínkou přijetí dítěte, které dovrší šesti let v období od září do prosince 2021, je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. U dítěte, které dovrší šesti let v období od ledna do června 2022, je pak nutné doložit navíc i doporučující vyjádření odborného lékaře. Podle školského zákona mají ředitelé povinnost přednostně přijmout děti s místem trvalého pobytu v jejich příslušném školském obvodu. Školské obvody spádové školy jsou vymezeny obecně závaznou vyhláškou města č. 5/2019 – vyhláška je uvedená zdeRodiče však mají právo vybrat si pro své dítě jinou („nespádovou“) školu, z kapacitních důvodů však nemusí být dítě přijato.

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Žádost o odklad povinné školní docházky zákonného zástupce dítěte musí být doložena nejpozději do 31. 8. 2021 doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Kritéria pro přijímání dětí do 1. ročníku