Vítáme Vás na internetových stránkách Základní školy Havlíčkův Brod, Nuselská 3240

Naše škola

Omlouváme se za komplikace při zavádění nového čipového systému BELLhop ve ŠD.
Veškeré informace jsou již uveřejněné v oddíle DRUŽINA.
Věříme, že od příštího týdne bude systém fungovat bez problémů.
Děkujeme za trpělivost a pochopení.

Informace k zahájení školního roku 2021/2022
Na základě aktuálního znění mimořádných opatření MZČR (ZDE) a dle doporučení a informací MŠMT „ Soubor doporučení pro školy a školská zařízení ve ŠR 2021/2022 vzhledem ke Covid-19 provoz a testování (ZDE) jsou stanovena následující organizační a hygienická pravidla.

Organizace zahájení školního roku:
ŠR 2021/2022 bude zahájen ve středu 1. 9. 2021.
Třídní učitelé si vyzvednou žáky před školou a odvedou je do tříd.

Harmonogram vstupu žáků do budovy školy
1. 9. 2021 – (ZDE)
2. 9. 2021 – (ZDE)
Začátek vyučování – 2. až. 9. ročník v 8,15 hodin.

Slavností zahájení
– Přípravná třída v 8,30 hodin.
– 1.A a 1.B v 9,00 hodin.

Ve čtvrtek 2. 9. 2021 výuka
– 1. stupeň a PT 4 vyučovací hodiny
– 2. stupeň 5 vyučovacích hodin
Od pátku 3. 9. 2021 výuka dle rozvrhu.

Hygienická pravidla:
Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit. Každá osoba (žáci, zaměstnanci a třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZČR.
Ve školách proběhne preventivní screeningové testování dětí a žáků s frekvencí 3x po sobě, první test se provede 1. září (přípravná třída a 1. třídy 2. září).
Následující testování proběhne v termínech 6. září a 9. září 2021.
Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování – odevzdají certifikát) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19 – doloží potvrzení), případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.
Žáci nosí ochranný prostředek ve společných prostorech školy. V případě, kdy jsou usazeni, ochranný prostředek mít nemusí (týká se to všech dětí a žáků).

V souvislosti s pravidelným testováním na přítomnost viru SARS-CoV-19 dochází ke zpracování osobních údajů za účelem provedení testu a umožnění účasti na prezenční formě vzdělávání:
– Osobní údaje žáků v rozsahu jméno a příjmení, třída (právním titulem je plnění právní povinnosti školy na základě zákona o ochraně veřejného zdraví)
– Zvláštní kategorie osobních údajů (údaje o zdravotním stavu) v rozsahu výsledek testu, případně doklad o prodělání onemocnění COVID 19 nebo ukončeném očkování (právním titulem je významný veřejný zájem v oblasti veřejného zdraví)
V případě, že údaje nebudou škole poskytnuty (testování bude odmítnuto nebo nebude prokázána oprávněnost výjimky z testování), bude postupováno v souladu s aktuálními pokyny MŠMT a účast na prezenční výuce a dalších aktivitách školy bude umožněna pouze za dodržení přísnějších režimových opatření.
Osobní údaje se nepředávají mimo školu, do systému Ministerstva zdravotnictví jsou reportovány výhradně anonymizované výsledky s počty provedených testů.
Osobní údaje shromážděné v souvislosti s testováním bude škola uchovávat max. 30 dnů po ukončení platnosti mimořádných opatření, nařizujících provádění testování.
Více informací o zpracování osobních údajů ve škole a o Vašich právech s tím souvisejících najdete na webových stránkách školy.

Organizace školního roku ZDE

Výsledky voleb do školské rady ZDE

Od pondělí 24.května 2021 se přírodovědné centrum otevírá pro veřejnost i školy.
Platí stejná hygienická pravidla jako u ostatních kin.

Videoreportáž projektu ZŠ HB Nuselská 3240 – Přírodovědné centrum ZDE

Přírodovědné centrum - Kalendář a rezervace