Rozvojové programy

Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žákům – cizincům z třetích zemí
Do českých škol přicházejí také děti, pro které je čeština cizím jazykem a proto se potýkají s jazykovými problémy, špatným socioekonomickým zázemím v rodině, jinými kulturními zvyklostmi, hodnotovou orientací apod.
Jsou to žáci u nás již žijících menšin nebo žáci přicházející k nám v rámci migrace.
Někteří z nich se do problémů školy integrují bez závažných problémů, jiní se setkávají s různými obtížemi pro svou jazykovou odlišnost nebo proto, že jsou ovlivněni svými rodinami a jejich kulturními vzorci, projevujícími se v chování, jednání, odlišné hodnotové stupnici stylu života, pojetí výchovy dětí, vztahu ke vzdělání …
Při práci s těmito dětmi vždy respektujeme potřebu humanizace výchovného procesu v souladu s Úmluvou o právech dítěte.
Ve škole mají tyto děti problémy se špatnou soustředěností, která vyplývá z jejich krátkodobé pozornosti a pasivního příjmu informací.
Z těchto důvodů jsme na našich pravidelných schůzkách zaměřili pozornost především na špatnou znalost českého jazyka, která je hlavním faktorem ovlivňujícím vyučovací proces.
Vytvořili jsme přibližně stejné věkové skupiny se kterými se scházíme jedenkrát týdně nebo podle individuálních potřeb po domluvě s třídními učiteli nebo našimi potřebami a s radostí se pouštíme do práce.
V letošním roce pracujeme převážně se žáky z Mongolska a Číny.
Snahou integrace žáků je zdokonalení českého jazyka, seznámení s českým prostředím, jeho tradicemi a zvyklostmi, ale také vytváření příznivého společenského klimatu ve třídě a ve škole.
Při pravidelné komunikaci je velice důležitá zpětná vazba a těšení se dětí na naše další společná setkání.