Úvodem

Přípravný ročník
Jedná se o nepovinnou součást základního školství. Přípravné třídy jsou zřizovány pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Cílem přípravné třídy je připravit děti k úspěšnému startu do první třídy. Malý kolektiv dětí (10 až 15) umožňuje věnovat se každému dítěti individuálně. O zařazování žáků do přípravné třídy rozhoduje ředitel školy a to na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení. Žádost lze vyzvednout v příslušné MŠ, ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 nebo stáhnout na www.zsnuselska.cz. Docházka do přípravného ročníku je bezplatná (rodiče hradí pouze stravu ve školní jídelně a případně pobyt ve ŠD tj. 200,- Kč měsíčně).

Organizace výuky
Výuka probíhá dle ŠVP „Škola dílnou lidskosti“, jehož součástí je vzdělávací program přípravného ročníku. Činnosti jsou rozpracovány do jednotlivých aktivit, které na sebe navazují. Jsou zaměřené na rozvoj sebeobsluhy, sociálních dovedností, na seznámení se se spolužáky a prostředím školy, pravidly třídy, na poznávání jednotlivých ročních období, pravidel dopravní výchovy. Jsou zařazena tvořivá dopoledne, práce s knihou a návštěvy v knihovně. Rozvíjíme matematické představy, zařazujeme hudební výchovu, výtvarnou a pracovní výchovu, je rozvíjena hrubá a jemná motorika.
Při výuce používáme různé didaktické hry, pracovní listy a sešity, obrázky a různé předměty k manipulaci, obrázkové karty, maňásky, názorné pomůcky apod. 

Organizace dne 
Od 6,15 hodin je možné přivádět děti do ranní družiny. V 7,50 hodin děti přecházejí se svou třídní učitelkou do třídy přípravného ročníku. V 8,15 hodin začíná úvodní blok, který probíhá formou ranního kruhu, kde si děti povídají o určitém tématu, které bude prostupovat celým dnem. Hry a úkoly jsou prokládány tělovýchovnými chvilkami a děti mají možnost si zahrát a odpočinout při volné hře. Dopoledne je zařazena svačina. Během dne se věnujeme výtvarným činnostem, různým hrám, chodíme cvičit do tělocvičny nebo ven do okolí naší školy a do parku, můžeme bruslit, lyžovat a plavat. Využíváme naši počítačovou učebnu, učebnu s interaktivní tabulí, cvičnou kuchyňku, prostorné chodby pro hry, hřiště apod. Protože je naše škola umístěna na okraji města a v bezprostřední blízkosti Vlkovska a městského parku, chodíme na dopolední procházky a výlety do přírody. Dopolední činnosti jsou ukončeny obědem v naší školní jídelně. V případě potřeby děti mohou navštěvovat od 12,00 do 17,00 školní družinu. 

Přípravný ročník se nezapočítává do povinné školní docházky a děti se neklasifikují. V závěru školního roku obdrží pochvalný list. O úspěších a pokrocích dětí jsou rodiče pravidelně informováni, na konci roku obdrží Hodnocení vzdělávání v přípravné třídě.
Přípravný ročník nezavazuje k zápisu do první třídy na naší škole. V případě zájmu se můžete podívat na práci a prostředí v ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská 3240, další informace o činnosti školy můžete sledovat na www.zsnuselska.cz.

Mgr. Milena Popelová
ředitelka školy