naše škola

naše škola

školní rok - třídy

menu

úvodní stránka
kontakty
zaměstnanci
tiskopisy žádostí
dokumenty
přijímání do 1. ročníku
Cena města HB
rozvojové programy
veřejné zakázky
hospodaření
SRPŠ
registr o známení
autor stránek

Přípravná třída

ověřená firma

Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 - netkatalog.czZákladní školy - netkatalog.cz

 
naše škola


Stručná charakteristika školy

Naše škola je jednou z pěti základních škol města Havlíčkův Brod.
Budova je panelového typu a tvoří ji areál skládající se ze tří pavilónů - vzdělávacího, stravovacího a z tělocvičen. Ke škole patří i dětské hřiště, školní hřiště a plochy v areálu školy, které žáci využívají k výukovým i odpočinkovým aktivitám.

Škola byla vybudovaná v sídlištním komplexu v okrajové části města a otevřena 1. 9. 1990. Od 1. 7. 2001 je příspěvkovou organizací, vymezení úkolů je uvedeno ve Zřizovací listině. Škola sdružuje základní školu, školní družinu, školní klub a školní jídelnu. Ve školním roce 2010/2011 byla poprvé otevřena přípravná třída.

Školní jídelna zabezpečuje zdravou výživu žáků dle platných norem a předpisů. Na škole je zaveden pitný režim. Přípravná třída a 1. -  5. třídy mají ve třídách várnice s čajem, který připravuje školní jídelna. Ostatní žáci dostávají čaj ve ŠJ dle zájmu. Odebíráme dotované školní mléko a 1. stupeň i ovoce v rámci projektu „ Ovoce do škol“.

Školní družina a školní klub zajišťují volnočasové aktivity dětí v ranních i odpoledních hodinách.

Velmi intenzivně spolupracujeme se zákonnými zástupci, poskytujeme jim základní a objektivní informace o škole a informujeme je o studijních výsledcích dětí formou žákovských knížek. Snažíme se více rozvíjet oboustranný tok informací. O činnosti školy podrobně informujeme rodiče i veřejnost pravidelnými aktualizacemi www stránek školy. Připravujeme pro rodiče kulturní programy, využíváme jejich pomoci a účasti při organizování projektového vyučování a při letních a zimních pobytech v přírodě.

Kromě výchovně vzdělávací činnosti škola nabízí v rámci doplňkové činnosti   pronájem učeben, chodeb, vaření jídel pro cizí strávníky, kroužek florbalu, poskytujeme sportovní služby.

Třídy a odborné učebny jsou vybaveny moderním a účelovým nábytkem a kvalitními učebními pomůckami. V učebnách 1. stupně jsou v části tříd koberce, které slouží k odpočinkovým činnostem. Na chodbách jsou umístěny stoly na stolní tenis, ribstole se žíněnkami, skluzavka a další zařízení pro odpočinkovou činnost žáků o přestávkách. V odpoledních hodinách využívá tělocvičny SZUŠ (balet) a ostatní spolky k provozování sportovních činností dětí i dospělých. Vybavenost tělocvičen je na dobré úrovni – nářadí, zrcadlová stěna, ozvučení.  Nabízíme činnost v různých zájmových kroužcích školní družiny a školního klubu, logopedickou péči, využíváme keramickou dílnu s pecí a hrnčířským kruhem.

V budově školy je umístěna i pobočka Krajské knihovny Vysočiny, Soukromá základní umělecká škola a od 1. 9. 2011 pracoviště Mateřské školy Korálky.

Naším cílem je zaměřit se na kvalitu řízení, mezilidské vztahy a celkové kulturní prostředí školy. To je dáno především vztahy mezi učiteli a žáky, mezi učiteli a rodiči, učiteli a ostatními zaměstnanci školy, vztahy mezi vedením školy a pedagogickým sborem a v neposlední řadě mezi žáky samotnými. Ve škole pracuje Žákovská samospráva, ve které se zástupci žáků  5. – 9. ročníku učí argumentovat a prosazovat zájmy jedince a kolektivu.

Název našeho školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání je „Škola dílnou lidskosti“.  Vyjadřuje základní myšlenku o utváření vhodných mezilidských vztahů  i stylu práce vedoucího k těmto hodnotám.

Ve výchovně vzdělávací práci pedagogové volí efektivní metody a formy výuky. Do ŠVP byly zapracovány nové důležité součásti vzdělávání: multikulturní výchova, environmentální výchova, etická výchova, filmová a audiovizuální výchova, taneční a pohybová výchova, výchova ke zdravému životnímu stylu, práce s informacemi, výběr a zavádění nových preventivních metod z hlediska výskytu sociálně patologických jevů, šikany apod.  Na škole pracuje Výchovná komise, která řeší výchovné problémy, případně výskyt sociálně patologických jevů.

Program výchovně vzdělávací práce tvoří tři pilíře vzdělávání: Multimédia, Jazyky a Pohyb.

Při plnění našeho školního vzdělávacího programu je důležité, aby se všechny tři pilíře vzájemně prolínaly a doplňovaly, protože budeme-li zdůrazňovat jeden pilíř, stává se vzdělávání vratké, použijeme-li dva pilíře, bude vzdělávání pro žáky udržitelné, ale v kombinaci všech třech pilířů nastává stabilita.

Multimédia    
Informační technologie jsou začleněny do celého školního vzdělávacího programu.
S informatikou se žáci seznamují od 1. ročníku. Výuka předmětu Informatika probíhá v 5. a 6. ročníku.  Na druhém stupni jsou tyto dovednosti posíleny v rámci volitelných předmětů: v  6. – 9. ročníku se vyučují volitelné předměty Multimediální výchova a Technika administrativy, v němž se žáci učí techniku psaní deseti prsty v programu Mount Blue.
Nepovinný předmět Psaní deseti prsty je vyučován ve 4. třídě.
Nepovinný předmět Dětská televize je vyučován v 5. třídě. Činnost je zaměřena na pochopení principu pohyblivého obrazu, tvorbě animací, základy práce s kamerou, základy práce s fotoaparátem, tvorbu slideshow.
Máme dostatečné množství technického vybavení, využíváme výukové počítačové programy, interaktivní tabule, dataprojektory a tablety.

Jazyky
V první třídě se žáci učí číst genetickou metodou čtení. Dle potřeby je žákům poskytována logopedická péče. Je věnována individuální péče žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.
Anglický jazyk se vyučuje v 1. a 2. třídě s jednohodinovou dotací, od 3. do 9. třídy s tříhodinovou dotací týdně. Od 7. ročníku je povinná výuka dalšího cizího jazyka na 2. stupni základní školy. V nabídce je německý jazyk.
Probíhá komunikace v AJ a NJ, dopisování  (adopce na dálku).

Pohyb
Pohybové aktivity jsou realizovány ve výuce předmětu Tělesná výchova dvouhodinovou dotací týdně. V 6. ročníku je výuka rozšířena o třetí hodinu zaměřenou na zdravotní TV. V blízkosti školy se nachází plavecký bazén a zimní stadion, které využíváme pro výuku plavání a bruslení. Pro odpočinkovou činnost ŠD a odbornou výuku některých předmětů je využíváno okolí školy a nedaleký městský park Budoucnost. Kromě TV jsou pak pohybové aktivity, především uvolňovací a relaxační cviky, zařazovány do výuky, do činnosti ve ŠD a ŠK. Odpočinková činnost žáků je zabezpečena dostatečným pohybem dětí na chodbách a za příznivého počasí před budovou školy. 
Hodiny TV jsou doplněny o plavecký výcvik žáků 3. a 4. ročníku a o předplavecké kurzy pro žáky PT, 1. a 2. ročníku.
V rámci zimních pobytů v přírodě se realizuje výuka lyžování a snowboardu. Kabinet TV je vybaven sjezdovými a běžeckými lyžemi a snowboardy, které se nejvíce využívají na zimních pobytech v přírodě.
Pohyb je spojen se zdravým životním stylem, ten je obsažen ve výstupech předmětu Výchova ke zdraví.
Zařazením Dopravní výchovy do výchovně vzdělávacího procesu na 1. a 2. stupni ZŠ žáci získávají vědomosti, dovednosti a návyky v oblasti bezpečného a ohleduplného chování v silničním provozu, seznamují se s etickými normami chování, s důrazem na rozvoj komunikace, úcty ke zdraví, odpovědnosti za své zdraví a bezpečnost i zdraví jiných.
Jde o výchovu k toleranci a ohleduplnosti k ostatním. Měla by vést ke snížení nehodovosti a rizikových situací v silničním provozu. Pro výuku dopravní výchovy využíváme vybavenost kabinetu dopravní výchovy – kola, ochranné přilby, překážkovou dráhu, dopravní značky a přenosné dopravní hřiště.
Pohybové aktivity jsou nabízeny i prostřednictvím kroužků.


 

školní jídelna

školní družina

školní klub

nové fotografie

Malá Skála

Výlet 6. A – Stvořidla 

Bowling

Školní výlet

Házená

Atletický čtyřboj

Druháci na cyklovýletě na Pelestrově

Sportovní dopoledne
s míčem

Práce ve školní dílně – výroba jmenovky
na bylinky

Dvoudenní výlet
na rybník Řeka

Exkurze na SPŠS - vyzkoušeli jsme si projekt Pasivní dům

Létat je tak snadné

Ekologický výukový program - Terénní program Ronovec

Primární prevence dětských úrazů

Zoo Jihlava

Minifestival řemesel

Vranov nad Dyjí

Sportovní dopoledne

Jakub Jokl

Učení trochu jinak

Hulice - Vodní dům

Hrátky s fotoaparátem

Březen a duben ve 4.A

2.A na miniházené

Sportovní dopoledne

Už jsem čtenář

Miniházená 3.A

Myslivecké trofeje

Sněháňky

Hulice

Květinový den

Sněháňky Michaely Dolinové

Přehlídka trofejí

Prodej kytiček

Povídky

Druháci vyrábí kytičku pro maminku

Předplavecký kurz prvňáků

Pohádky se zvířátky

Štafetový pohár - 2. 
Druháci na plavání

Muzeum Vysočiny - Jihlava

Druháci uklízí okolí školy v rámci akce Čistá Vysočina

Výlet Praha

Po stopách havlíčkobrodských pověstí

Malíř Adolf Dudek

Velikonoční besídka
s pí. Lipenskou

Pomoc na zahradě Domova důchodců Reynkova

Beseda s Městskou policií

Florbalový turnaj

Horácké divadlo Jihlava

Besídka v Domově důchodců Reynkova

Leden v 5.A

Prosinec v 5.A

Netradiční záložka

Velikonoční dílna

Ekocentrum Krupá

2.A na výukovém programu Zvíře přítel člověka v KKV HB

Hody, hody, doprovody

Školka Zahradnického II. na návštěvě ve škole

Prvňáčci ve školce
na návštěvě

Moje farma

2.A: Stavíme
ze stavebnice ROTO - Moje farma

Výchova ke zdraví v 6.A

Dárečky pro prvňáčky

Prvouka třeťáků
v laboratoři

Školka Zahradnického na návštěvě ve škole

Osmáci navštívili badatelské centrum

Poznej Vysočinu

Březen - měsíc knihy

O pejskovi a kočičce

Preventivní program Veselé zoubky