naše škola

naše škola

školní rok - třídy

menu

úvodní stránka
kontakty
zaměstnanci
tiskopisy žádostí
dokumenty
přijímání do 1. ročníku
Cena města HB
rozvojové programy
veřejné zakázky
hospodaření
SRPŠ
registr o známení
autor stránek

Přípravná třída

ověřená firma

Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 - netkatalog.czZákladní školy - netkatalog.cz

 
Přípravná třída


Přípravný ročník
Jedná se o nepovinnou součást základního školství. Do přípravného ročníku mohou být zařazeny děti, které mají odklad školní docházky a u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj. Cílem přípravné třídy je připravit děti k úspěšnému startu do první třídy. Malý kolektiv dětí (10 až 15) umožňuje věnovat se každému dítěti individuálně. O zařazování žáků do přípravné třídy rozhoduje ředitel školy a to na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení. Žádost lze vyzvednout v příslušné MŠ, ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 nebo stáhnout
na www.zsnuselska.cz. Docházka do přípravného ročníku je bezplatná (rodiče hradí pouze stravu ve školní jídelně a případně pobyt ve ŠD tj. 150,- Kč měsíčně).

Organizace výuky
Výuka probíhá dle ŠVP „Škola dílnou lidskosti“, jehož součástí je vzdělávací program přípravného ročníku. Činnosti jsou rozpracovány do jednotlivých aktivit, které na sebe navazují. Jsou zaměřené na rozvoj sebeobsluhy, sociálních dovedností, na seznámení se se spolužáky a prostředím školy, pravidly třídy, na poznávání jednotlivých ročních období, pravidel dopravní výchovy. Jsou zařazena tvořivá dopoledne, práce s knihou a návštěvy v knihovně. Rozvíjíme matematické představy, zařazujeme hudební výchovu, výtvarnou a pracovní výchovu, je rozvíjena hrubá a jemná motorika.
Při výuce používáme různé didaktické hry, pracovní listy a sešity, obrázky a různé předměty k manipulaci, obrázkové karty, maňásky, názorné pomůcky apod. 

Organizace dne 
Od 6,30 hodin je možné přivádět děti do ranní družiny. V 7,50 hodin děti přecházejí se svou třídní učitelkou do třídy přípravného ročníku. V 8,10 hodin začíná úvodní blok, který probíhá formou ranního kruhu, kde si děti povídají o určitém tématu, které bude prostupovat celým dnem. Hry a úkoly jsou prokládány tělovýchovnými chvilkami a děti mají možnost si zahrát a odpočinout při volné hře. Dopoledne je zařazena svačina. Během dne se věnujeme výtvarným činnostem, různým hrám, chodíme cvičit do tělocvičny nebo ven do okolí naší školy a do parku, můžeme bruslit, lyžovat a plavat. Využíváme naši počítačovou učebnu, učebnu s interaktivní tabulí, cvičnou kuchyňku, prostorné chodby pro hry, hřiště apod. Protože je naše škola umístěna na okraji města a v bezprostřední blízkosti Vlkovska a městského parku, chodíme na dopolední procházky a výlety do přírody. Dopolední činnosti jsou ukončeny obědem v naší školní jídelně. V případě potřeby děti mohou navštěvovat od 12,00 do 17,00 školní družinu. 

Přípravný ročník se nezapočítává do povinné školní docházky a děti se neklasifikují. V závěru školního roku obdrží pochvalný list se slovním hodnocením. O úspěších a pokrocích dětí jsou rodiče pravidelně informováni.
Přípravný ročník nezavazuje k zápisu do první třídy na naší škole. V případě zájmu se můžete podívat na práci a prostředí v ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská 3240, další informace o činnosti školy můžete sledovat na www.zsnuselska.cz.

Mgr. Milena Popelová
ředitelka školy
 

  

školní jídelna

školní družina

školní klub

nové fotografie

Malá Skála

Výlet 6. A – Stvořidla 

Bowling

Školní výlet

Házená

Atletický čtyřboj

Druháci na cyklovýletě na Pelestrově

Sportovní dopoledne
s míčem

Práce ve školní dílně – výroba jmenovky
na bylinky

Dvoudenní výlet
na rybník Řeka

Exkurze na SPŠS - vyzkoušeli jsme si projekt Pasivní dům

Létat je tak snadné

Ekologický výukový program - Terénní program Ronovec

Primární prevence dětských úrazů

Zoo Jihlava

Minifestival řemesel

Vranov nad Dyjí

Sportovní dopoledne

Jakub Jokl

Učení trochu jinak

Hulice - Vodní dům

Hrátky s fotoaparátem

Březen a duben ve 4.A

2.A na miniházené

Sportovní dopoledne

Už jsem čtenář

Miniházená 3.A

Myslivecké trofeje

Sněháňky

Hulice

Květinový den

Sněháňky Michaely Dolinové

Přehlídka trofejí

Prodej kytiček

Povídky

Druháci vyrábí kytičku pro maminku

Předplavecký kurz prvňáků

Pohádky se zvířátky

Štafetový pohár - 2. 
Druháci na plavání

Muzeum Vysočiny - Jihlava

Druháci uklízí okolí školy v rámci akce Čistá Vysočina

Výlet Praha

Po stopách havlíčkobrodských pověstí

Malíř Adolf Dudek

Velikonoční besídka
s pí. Lipenskou

Pomoc na zahradě Domova důchodců Reynkova

Beseda s Městskou policií

Florbalový turnaj

Horácké divadlo Jihlava

Besídka v Domově důchodců Reynkova

Leden v 5.A

Prosinec v 5.A

Netradiční záložka

Velikonoční dílna

Ekocentrum Krupá

2.A na výukovém programu Zvíře přítel člověka v KKV HB

Hody, hody, doprovody

Školka Zahradnického II. na návštěvě ve škole

Prvňáčci ve školce
na návštěvě

Moje farma

2.A: Stavíme
ze stavebnice ROTO - Moje farma

Výchova ke zdraví v 6.A

Dárečky pro prvňáčky

Prvouka třeťáků
v laboratoři

Školka Zahradnického na návštěvě ve škole

Osmáci navštívili badatelské centrum

Poznej Vysočinu

Březen - měsíc knihy

O pejskovi a kočičce

Preventivní program Veselé zoubky