školní rok - 2019/2020


Vyhodnocení dotazníkového šetření – březen 2020

Dotazníky sledovaly čtyři oblasti
1)      Výchovně vzdělávací proces – hlavně v předmětech ČJ, M, CJ (AJ, NJ).
2)      Vybavenost školy a okolí.
3)      Klima ve škole.
4)      Práci školní družiny a školního klubu.

Výsledky dotazníkového šetření byly statisticky zpracovány.  Z celkového počtu 305 rozdaných dotazníků se vrátilo 162. Dotazníky byly rozdány před zavřením školy v důsledku koronaviru, ve třech třídách se nestihly dotazníky vrátit, proto je počet vrácených dotazníků nižší.
Některé údaje nebyly vyplněny, při variantách částečně nespokojeni či nespokojeni někteří respondenti neuvedli proč.
Vyhodnocení bylo provedeno v rámci jednotlivých ročníků. Připomínky byly podnětné a vedení školy se bude snažit na ně reagovat a přijmout taková opatření, aby byly odstraněny.

1)      Všechny připomínky k jednotlivým předmětům byly projednány s třídními učiteli, s příslušnými vyučujícími, na metodickém sdružení 1. stupně a byly předmětem jednání příslušných předmětových komisí.

2)      V oblasti vybavenosti školy byl předmětem kritiky stav sportovního hřiště, neupravené okolí školy, boční přístupová cesta a oplocení areálu školy. Škola jedná již několik let se zřizovatelem o vyřešení tohoto stavu.

3)      Monitorováním bezpečného klima ve škole se ukázalo, že se žáci cítí ve škole bezpečně a spokojeně. Škola má vypracován Minimální preventivní program, pracuje výchovná komise. Snažíme se předcházet konfliktům a nežádoucímu chování. Všechny problémy se snažíme řešit. Jsme rádi, pokud rodiče školu zavčas informují o problémech svých dětí, protože tím přispívají k předcházení sociálně patologických jevů (šikana, kyberšikana apod.). Vedení školy spolupracuje se žáky na schůzkách žákovské samosprávy, na kterých zástupci z každé třídy komunikují s vedením školy a předkládají své návrhy a připomínky.

4)      Spokojenost s prací ŠD a ŠK je vysoká. Pokud žáci nenavštěvují školní družinu či školní klub, oddíl vyplněn nebyl. Jednotlivé připomínky byly projednány s vychovatelkami ŠD. S prací ŠD je většina rodičů spokojena, systematická práce v jednotlivých odděleních je ztížena různými odchody žáků.

Vedení školy, pedagogové i ostatní zaměstnanci školy se snaží poskytnout takové podmínky pro rozvoj Vašich dětí, aby byly připraveny do života a byly v něm úspěšné. Ale abychom tohoto cíle dosáhli, musí škola, žáci a rodiče spolupracovat. Vstřícnost a spolupráce se potvrdila při distanční výuce v době uzavření školy.

Děkujeme rodičům za spolupráci.

Milena Popelová
ředitelka školy

 

Vyhodnocení dotazníkového šetření ZDE a ZDE